Středa, 25. dubna 2018 Svátek má Marek, zítra Oto

Hasi?ský ples v Dolanech


Po dlouhých letech byla op?t plesová sezóna v Dolanech zase o n?co bohatší. Z tradi?ních ples? zbyl jen Školní a Maškarní a k nim p?ibyl v letošním roce Hasi?ský. Nejená se vlastn? ani tak o nový ples, jako spíš o obnovenou tradici. P?estávka byla sice trošku delší, poslední Hasi?ský ples byl v Dolanech ješt? p?ed rokem 1990 , ale o to v?tší však bylo o?ekávání , jak ze strany vás návšt?vník?, tak i nás po?adatel?, zda vše výjde tak jak má. Více ne? týdenní intenzivní p?ípravy za?aly vrcholit páte?ní výzdobou sálu. V sobotu u? vše celkem klapalo , sice se projevovaly drobné ,,d?tské nemoci,, ale ty v?tšinou z?stávaly návšt?vník?m skryty.

Sami jsme byli p?ekvapeni, jak rychle se po otev?ení za?al sál zapl?ovat a po zahájení plesu ve 20,00 ji? byl skoro problém najít místo u stolu. Uvodním slovem p?ivítal starosta Dolanských hasi?? Ji?í Foukal. Potom následoval p?ipravený program. K vid?ní byly orientální tance v podání skupiny Dorit (Dolanské ORIentální Tane?nice) je? tak svým prvním ve?ejným vystoupením zúro?ila více ne? dvouletou p?ípravu a sklidila zaslou?ený aplaus, také ukázka latinskoamerických tanc? v podání mistr? republiky Marka ?erného

a Zuzany Riedlové stála ur?it? za vid?ní. V další p?estávce p?idali ješt? ukázku Salsy s následným rychlokurzem, do kterého jste se zapojili ve velkém po?tu i vy. Také následující p?estávka byla ve znamení sout??í. Nejd?íve vyhlášení výsledk? sout??e, která prob?hla k plesu na internetu. Zde jsme si ovšem museli nasypat popel na hlavu a p?iznat, ?e se nám tato sout?? trošku vymkla z rukou. S údivem jsme zjistili, ?e na jednoduchou otázku ,, Kolik let stál klášter Kartuzián? v Dolanech do jeho rozbo?ení,, existují hned t?i r?zné odpov?di. Zále?í jen na tom, z kterého zdroje sout??ící ?erpal. Na oficiálních stránkách obce Dolany je to 49 let, na stránkách turistického serveru 48, a z informa?ní tabule p?ímo na Kartouzce zjistíte, ?e stál jen 37 let. Proto jsme uznali všechny tyto odpov?di. Jeden vylosovaný výherce se mohl radovat z ,,prost?eného stolu v hodnot? 1000,-K? ,, a dalších p?t bylo odm?n?no dv?ma volnými vstupenkami na ples. Sout??iví si ovšem p?išli na své i na plese, k odleh?ení p?estávky pomohla sout?? v ,,b?hu na dabl-b??kách,, kterou si u?ili jak sout??ící tak diváci.

P?edp?lno?ním vyvrcholením programu byla komentovaná p?ehlídka hasi?ské módy z let sou?asných i ?as? dávno minulých.

T?sn? po p?lnoci p?išel poslední bod programu, losování plesové tomboly v ní? se nám díky sponzor?m a ?len?m hasi?ského sboru sešlo na 130 cen.

Zbytek plesu pat?il u? jen skupin? Lumenbend a volné zábav?. Poslední návšt?vníci opoušt?li dolanskou Sokolovnu a? po ?rvrté hodin? ranní. Nad ránem, po skon?ení plesu, jsme si oddychli i my a byli rádi, ?e nám skon?ili bezesné noci .

Na záv?r bychom cht?li pod?kovat všem návšt?vník?m, ?e nám pomohli vytvo?it skv?lou atmosféru. Samoz?ejm? nesmíme zapomenout i na naše sponzory a d?kujeme jim,

?e pravideln? p?ispívají v?cnými i finan?ními dary, a tím nás podporují v ?innosti.

Budeme rádi za vaše p?ipomínky, nám?ty , pop?ípad? další post?ehy k plesu, ale nejen k n?mu. Výt??ek z plesu bude pou?it na dovybavení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasi?? obce (JSDHO) Dolany, k nákupu ochraných pracovních pom?cek a prost?edk? k likvidaci bodavého hmyzu a dalšímu dovybavení jednotky.

Kontakty na hasi?e z Dolan i z Vésky najdete na stránkách www.sdhveska.cz

Zde také naleznete aktuální informace k z oblasti kultury v našem nejbli?ším okolí.


Ji? dnes se t?šíme , za rok ,,Naschledanou na hasi?ském plese v Dolanech,,


Vaši hasi?i z Dolan a Vésky

www.sdhveska.cz