Středa, 25. dubna 2018 Svátek má Marek, zítra Oto

SDH Véska p?sobí v místní ?ásti Véska, pat?ící pod obec Dolany , do roku 1976 samostatná obec.

mapa

Obec Véska se nachází 10 km severovýchodn? od Olomouce na posledních výb??cích Jeseník?

Náš sbor je zaregistrován pod Sdru?ením Hasi?? ?ech Moravy a Slezka

(SH ?MS) Kraj Olomoucký, Okresní Sdru?ení Hasi?u ?MS Olomouc , Okresk Pod Jedovou ( Tove?, Dolany , Véska, Poho?any, B?lkovice –Laš?any, Trusovice, Bohu?ovice, Štarnov )

Obec Dolany (2340 obyvatel k 31.5.2007) se skládá celkem ze t?í, d?íve samostatných obcí, a to Dolany (1823) , Poho?any (241) a Véska (276)

V obci p?sobí celkem t?i sbory dobrovolných hasi??, SDH Dolany (26 ?len?), SDH Poho?any (16) , SDH Véska (36+23 mladých hasi??).

Zásahová jednotka z?ízená obcí p?sobí v SDH Dolany s p?sobností ve všech ?ástech obce. V místních ?ástech byly ustaveny t?í?lené po?ární hlídky které spadají svou p?sobností pod JSDHO Dolany.

?innost SDH Véska je zam??ena na práci s mláde?í, nejen z této ?ásti obce Dolany, dále je jednou z nej?in?jších slo?ek v oblasti kult?ry v obci Dolany.

Stará se kulturní areál Osmi?ka v místní ?ásti Véska, kde po?ádá tradi?ní akce jako Kácení Máje , Véskovské Hody a k novém tradicím pat?í od roku 2004 Country stodola a Pohárová sout?? Mladých hasi?? (od roku 2005), mimo to ješt? ka?dý rok uspo?ádá n?kolik tane?ních zábav.

Z ?len? sboru je dopl?ována i JSDHO Dolany.

www.sdhveska.cz